คำสั่งติว O- NET                                                    ครูผู้สอน วันจันทร์                                                         ปกบันทึกกิจกรรม

                ตารางติว O- NET ม.3                                              ครูผู้สอน วันอังคาร                                                        บันทึกกิจกรรม

                 ตารางติว O- NET ม.6                                             ครูผู้สอน วันพฤหัสบดี

                                                                                                    แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อนักเรียน

 

                                    คำสั่งสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

                  ศิลปะ

                  แนะแนว

                 ภาษาไทย

                 วิทยาศาสตร์

                 คณิตศาสตร์

                 คอมพิวเตอร์

                 ภาษาต่างประเทศ

                สุขศึกษาและพละศึกษา

                สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

                การงานอาชีพและเทคโนโลยี