กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

      คอมพิวเตอร์

แนะแนว