กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

แนะแนว