ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระเพิ่มเติม รายวิชางานผลิตปาล์มน้ำมัน ง40241
ชื่อผู้ศึกษา นายถาวร ทองบาง
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐานและการทดสอบค่า ( t-test )
ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 92.15/87.80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป มีค่าประสิทธิผล 0.76
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมัน สูงกว้าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการผลิตปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับมากที่สุด