วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                                               enlightenedวิสัยทัศน์enlightened
            
ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะชองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
                  ปรัชญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ


“รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ”