วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                                               enlightenedวิสัยทัศน์enlightened
            ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
                  ปรัชญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ


“รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ”