นางวันเพ็ญ   สุขเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                                             นางสุมามาศ   จินารัตน์          นายสมภพ   ช่วยจันทร์            นางกัลยา   ธนอัญญาพร        นางบุษราภรณ์   ธรรมรัตน์  
            
    ครูชำนาญการ                         ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ

                                        
        นายณัฐพงศ์   ตะเภาน้อย           นางนาตยา   ทองบาง            นางกรรยา   ช่วยจันทร์            นายนิพนธ์   ภักดีพันธ์
           ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ                    ครูชำนาญการพิเศษ                      ครูชำนาญการ