ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
             
 

 

 

 

 

 

 

 
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
          ผู้อำนวยการโรงเรียน