มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สถานที่ รับรายงานตัวและมอบตัว อาคาร ๓
ห้อง ๓๒๒ – ๓๒๖

๑ (๓๒๒)
๒ (๓๒๓)
๓ (๓๒๔)
๔ (๓๒๕)
๕ (๓๒๖)

 

                             มัธยมศึกษาปีที่ ๔ สถานที่ รับรายงานตัวและมอบตัว อาคาร ๑
ห้อง ๑๒๔ – ๑๑๖

๑ (๑๒๔)
๒ (๑๑๙)
๓ (๑๑๘)
๔ (๑๑๗)
                                          ๕ (๑๑๖)                             
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
             
 

 

 

 

 

 

 

 
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
          ผู้อำนวยการโรงเรียน