ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

                                                - คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเว็ปไซต์

                                                   - คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ

                                         - แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

 
 

 

 

 

   
    

 

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
              
             
             

       

      
    

นายจรวย   พิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน