คลิก คำอธิบาย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร คลิกที่นี้

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร คลิกที่นี้

 

 

 

คลิกภาพกิจกรรม

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30-17.00 น
           #ก้าวเข้าสู่ปีการศึกษา2561


คลิกภาพกิจกรรม

วันที่ 7-8 เมษายน 2561
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
พร้อมรับมอบตัวเพื่อเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2561

   
    

 

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
              
             
             

       

      
    

นายจรวย   พิมาน
          ผู้อำนวยการโรงเรียน