ทำเนียบบุคลากรนางเพียงจิตต์   มาตฒิวัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                                             นางจงพิศ   อินทรสุภา              นายถาวร   ทองบาง                นายสมพร   ชุมภูนุช                  นายศุภชัย   พ้นภัย  
            
ครูชำนาญการพิเศษ                ครูชำนาญการพิเศษ                ครูชำนาญการพิเศษ                  ครูชำนาญการพิเศษ

                                       
           นางราตรี   แท่นอินทร์         นางกรรณิการ์โยธาทิพย์          นายณรงค์   พงศ์อร่าม            นายสุบิน   โยธาทิพย์
            ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                        ครูชำนาญการ

                                            
        นายจิตวัต   ธนอัญญาพร         นายกิตติกวิน  กองช่าง         นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียม นางสาวอังคนา รองมาลี
                 ครูชำนาญการ                           ช่างเทคนิค
                          พนักงานราชการ                     ครูอัตราจ้าง
          


   นางสาวอนงค์ แจ่มพิศ
            ครูอัตราจ้าง