ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยง กลิ่นรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 – 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ครองไตรเวทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยง กลิ่นรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ สวัสดิ์พานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กรานมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวย พิมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 – 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางรักษิณา ยอดมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-ปัจจุบัน