นายกิตติ   พีรฉัตรปกรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                                           นางนิตยา   มุขประเสริฐ         นางอุไรวรรณ   ทองเจิม         นายสิทธินันท์   วัฒนไชย            นางมุกดา   ภักดีพันธ์                  ครูชำนาญการ                    ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ                      ครูชำนาญการพิเศษ

                                                           นางอนงค์   แสงสุวรรณ      นางนงเยาว์   พีรฉัตรปกรณ์     นายเทอดพงศ์   พรหมพิชัย      นางศุรดา   วัฒนประสิทธ
ิ์                 ครูชำนาญการ
                         ครูชำนาญการ                               ครูผู้ช่วย                                      ครู       
               
          
           นายนิวัฒน์   สร้อยศรี
                  ครูอัตรจ้าง