คณะผู้บริหาร

นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกรรยา ช่วยจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายถาวร ทองบาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางมุกดา ด่านสุวรรณเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมณฑา ศิริมาลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปกรณ์ วัฒนอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน