คณะผู้บริหาร

นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพร ชุมภูนุช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางกรรยา ช่วยจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายถาวร ทองบาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางมุกดา ภักดีพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมณฑา ศิริมาลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล