กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวนีย์ สุขารมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางวัลลี สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววรารัตน์ ชิราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายพีรณัฐ แก้วเดิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฑารัตน์ นนทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3