กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวนีย์ สุขารมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางวัลลี สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววรารัตน์ ชิราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายพีรณัฐ แก้วเดิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัมพาพร สงเนียม
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ นนทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5