กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวนีย์ สุขารมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางวัลลี สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรารัตน์ ชิราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายพีรณัฐ แก้วเดิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัมพาพร สงเนียม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑารัตน์ นนทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5