กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอนงค์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนงเยาว์ พีรฉัตรปกรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางมุกดา ภักดีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธินันท์ วัฒนไชย
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุวณี นาคฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายชาลี แก้ววารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพรสวรรค์ เพชรกลับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอาคม แก้วคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายกฤษ เหล่าศิริวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสันศนีย์ ธารสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณณะศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4