กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพาพิศ โกษฐเพชร
ครู คศ.3(2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภิต อุดมสุขสวัสดิ์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางมณฑา ศิริมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางปิยะนุช มากแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพดล แก้วสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงศกร วิประจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางราตรี แท่นอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางเพ็ญนภา สุวรรโณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอังคณา รองมาลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอนงค์ แจ่มพิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสิทธิพร อติชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3