กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพาพิศ โกษฐเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางมณฑา ศิริมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางปิยะนุช มากแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางราตรี แท่นอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายพงศกร วิประจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ญนภา สุวรรโณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพุทธชาติ จำเดิม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางกมลทิพย์ ธรรมกิจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายอภิรักษ์ สะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1