กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทัศนีย์ กลางณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอนงค์รัตน์ ศรีนวล
ครู คศ3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางจิตตรา พรมโยธา
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมศักดิ์ สมตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเบญสิร์ยา นิลพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกรรณิกา ชื่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนันทิยา ยวงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายรัฐศักดิ์ สมตน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1