กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิชัย เพชรประพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมุกระวี ศรีพลลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมุธิตา สุนารัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4