กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปกรณ์ วัฒนอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนิลุบล ชุมภูนุช
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4