กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปกรณ์ วัฒนอุดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิลุบล ชุมภูนุช
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4