กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปกรณ์ วัฒนอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางนิลุบล ชุมภูนุช
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายอาคม วงค์ทองเกื้อ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4