งานแนะแนว

นางจันทนา อินทรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางเสาวคนธ์ มุกติ้ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2