กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเทอดศักดิ์ ยอดมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายสุบิน โยธาทิพย์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายถาวร ทองบาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางขนิษฐา เจริญศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรกนก เกราะเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสมพงษ์ ด้อหล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเพชรไพลิน ถาวะรังค์
ครูผู้ช่วย