กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์
ครู คศ.3(2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุบิน โยธาทิพย์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมพร ชุมภูนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายถาวร ทองบาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายเทอดศักดิ์ ยอดมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5