กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์
ครู คศ.3(2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุบิน โยธาทิพย์
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายถาวร ทองบาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเทอดศักดิ์ ยอดมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางขนิษฐา เจริญศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4