กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนาตยา ทองบาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายณัฐพงศ์ ตะเภาน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรวรรณ บุตรเคียง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุ่งอรุณ วรดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวดารารัตน์ บุญแก้วสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกรรณิกา เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิตนาฏ บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาว กุลวดี ไชยสาท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3