คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุทนงศักดิ์ โกสโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ ศิริประภา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ชุมภูนุช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล ช่วยชูหนู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ผ่องปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางฤทัย จันทนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร กาญจนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.พเยาว์ แสงสุริยะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรชัย พลยมมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ แก้ววารี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ประพันธ์ ปันชนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ