นางนริศรา   ปราบมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                            
        นางโสภิต   อุดมสุขสวัสดิ์         นางศิริประภา   ขับสรา            นางพาพิศ   โกษฐเพชร             นางมณฑา   ศิริมาลา              ครูชำนาญการพิเศษ
               ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ

                    
           นางปิยะนุช   มากแก้ว          นางสาวรุจิระ   ขวัญสกุล         
                 ครูชำนาญการ
                        ครูชำนาญการ