นางสุทัศนีย์   อบอุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                               
           นางสุนันทา   นาคสังข์      นางสาวอนงค์รัตน์   ศรีนวล         นายสมศักดิ์   สมตน                นางจิตรา   พรมโยธา
                ครูชำนาญการ
                          ครูชำนาญการ                        ครูชำนาญการ                            ครูชำนาญการ
          
                        
          นางพัชลี   ภูริชนพิทักษ์      นางสาวเบ็ญสิร์ยา   นิลพงษ์       นายพิเชษฐ์   รักษาราช
             ครูชำนาญการพิเศษ
                   ครูชำนาญการ                          ครูอัตราจ้าง