คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ เมืองแสง
ตำแหน่ง : นายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกวีศักดิ์ นาคบุตร
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลินี ถาวรกันต์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน ฝ่ายหญิง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุสรา จันทร์สุริย์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอติพร สุขรอด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญพนัส พนัสนาชี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบรูณ์ ช่วยชูหนู
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมความสะอาด จิตอาสา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุริตา แซ่ก๊วย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรลักษณ์ ไกรมาต
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สุดแน่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมความประพฤติ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร แก้ววารี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิภา เพชรคีรี
ตำแหน่ง : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2