คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต เพ็ชรคีรี
ตำแหน่ง : นายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรกฤต ทองคำชุม
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน ฝ่ายชาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตติยา ญวนพลาการ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา สมนายัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอณัญญา เพชรดำ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา คงดารา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนินดานันทร์ พันธศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมความสะอาด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธินี ยีรัมย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล มีศิลป์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ อุทิศวัฒนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1