คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : นายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองนายกองค์กรนักเรียน ฝ่ายหญิง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมความสะอาด จิตอาสา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมความประพฤติ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2