นายกฤษณะ   มุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                                                                     
                                                    นาอนุสรณ์   ธรรมรัต                      นายเชาวลิตร   บุญนรากร                                     
                                                                    ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการ