นางเสาวนีย์   สุขารมย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                        
   นางภคศรัณย์   อนุพงศ์พิชิตกุล     นายสุภาพชัย   สานุสันต์          นางวันลี   สุวรรณรัตน์             นางวันวิสา   ศรีช่วง
            ครูชำนาญการพิเศษ                
ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ

          
       นางสาวทัศนีย์   มากภิรมย์
                
ครูอัตราจ้าง