ประวัติโรงเรียน
            
                 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ
ครบ   25  ปี  ในวันที่  9  มิถุนายน  2514  เป็นโรงเรียน  1  ใน  9  โรง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2514
   ทำเนียบผู้บริหาร
           
                 พ.ศ. 2514
– 2533             นายยืนยง   กลิ่นรัตน์
                 พ.ศ. 2533 – 2541             นายยงยุทธ   ครองไตรเวทย์
                 พ.ศ. 2541 – 2542             นายยืนยง   กลิ่นรัตน์
                 พ.ศ. 2542 – 2553             นายชัชวาลย์   สวัสดิ์พานิช
                 พ.ศ. 2553 – 2555             นายวินัย   กรานมูล
                 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน         นายจรวย   พิมาน
  ประวัติการพัฒนา

               
               
  ปีการศึกษา  2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  พ 218  จำนวน  6  ห้องเรียนและได้รับงบประมาณต่อเติมจนเต็มรูป  18  ห้องเรียน
ในปีงบประมาณ  2518  นับเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกตามแบบของโรงเรียนในโครงการรัชดาภิเษกและได้ตั้งชื่อ  “ อาคารรัชดาภิเษก
                 ปีการศึกษา  2519  กระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบโรงเรียนท่าแซะ  (ประถมศึกษา)  เข้าร่วมกับโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  เป็นผลให้ครู  นักเรียนและวัสดุครุภัณฑ์
เพิ่มมากขึ้น
การสอนและการพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
               
  ปีการศึกษา  2520   -  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม / โรงอาหารแบบ  002/12
              
  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  102/27
               
  ปีการศึกษา  2522   -  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               
  ปีการศึกษา  2524   -  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  102/27
               
  ปีการศึกษา  2525   -  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่  2  แบบ  216ค  จำนวน  16  ห้องเรียนให้ชื่อว่า  “ อาคารรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ”  เนื่องจากเป็น
ปีที่ครบ
  200  ปี  กรุงรัตนโกสินทร์
               
  ปีการศึกษา  2529   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ 3 แบบ 216  ให้ชื่อว่า อาคารรัชมังคลาภิเษก”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ
  5  รอบ และในปีเดียวกันได้จัดสรรงบประมาณให้จัดโครงการที่พักนักเรียนในโรงเรียน
               
  ปีการศึกษา  2532  โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  จังหวัดชุมพร
               
  ปีการศึกษา  2533  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมอเนกประสงค์และโรงฝึกงาน
               
 ปีการศึกษา  2534  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 19 ล้านบาท  ในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป
               
 ปีการศึกษา  2541  สร้างห้องโสตทัศนศึกษา  ใต้อาคารรัชมังคลาภิเษก
               
  ปีการศึกษา  2543  โรงเรียนมีการปรับปรุง  ด้านอาคารสถานที่  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  เช่นปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา  สร้างอาคารประชาสัมพันธ์ 
                    สร้างศูนย์อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  โดยนักเรียนของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกทุกคนต้องผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์
               
  ปีการศึกษา 2544  ขยายห้องเรียนคอมพิวเตอร์โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  ห้อง 60 เครื่อง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน
จัดห้องหมอภาษา และสร้างศูนย์รวมน้ำใจของชาวท่าแซะรัชดาภิเษก  คือพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และโรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนแกนนำนักเรียนเรียนร่วม
ของจังหวัดชุมพร
               
  ปีการศึกษา  2545  ปรับปรุงห้องสมุดให้สมบูรณ์ขึ้นโดยขยายเป็น 2 ชั้น  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน  เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก
               
  ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด และรางวัลโรงเรียนที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ของอำเภอท่าแซะ
               
  ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ขนาดกลาง  โรงเรียนมุ่งส่งเสริมสุขภาพ  ระดับเหรียญทอง
               
  ปีการศึกษา  2548  ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน
               
  ปีการศึกษา  2549  ได้อาคารเรียนใหม่ 1 อาคาร  มีจำนวนห้องเรียน 4 ห้อง
               
  ช่วง 2 ปี การศึกษาที่ผ่านมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบชิงทุน 1 อำเภอ  1 ทุน  ไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  และประเทศเยอรมัน  (2 ทุน)   
                 ผ่านการประเมิน นวัตกรรมการเรียนการสอนดีเยี่ยม  ระดับภาคใต้
               
  จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
               
  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  พร้อมเงินรางวัล  15,000  บาท  โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่องก๊าซชีวภาพ  ของมูลนิธิก๊าซชีวภาพ