คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกนายจรวย   พิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

                                                                                       
                                                                   นางพรพนา    แดงสกล                                           นางรักษิณา   ยอดมงคล
                                                                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ             รองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

                                                                            
                                                  นางกรรยา   ช่วยจันทร์                           นายสุภาพชัย   สานุสันต์                             นางมุกดา   ภักดีพันธ์
                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

                                                                                    
                                                                                         นางมณฑา   ศิริมาลา                                     นายอนุสรณ์   ธรรมรัต
                                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน