วิสัยทัศน์

              ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม จริยธรรม  พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะวิชาชีพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน

   พัธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐาน   ความเป็นไทยและมีทักษะวิชาชีพ
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. จัดระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
๕. ปลูกฝังคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร

 

   เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และมี ทักษะวิชาชีพ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔. นักเรียนและบุคลากรทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ
๕. นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณลักษณะตามปรัชญาข องโรงเรียน

   อัตลักษณ์

           ยิ้มง่าย   ไหว้สวย

   เอกลักษณ์

          เทิดทูนสถาบัน