กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
          กฎเบื้องต้นการนับ นางสาวอาทิตยา   สำราญอินทร์
          ดีกรีของจุดยอด นางศุรดา   วัฒนประสิทธิ์
           การ์ตูนเสริมทักษะประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ครูอนงค์   แสงสุวรรณ
       
บทเรียนโปรแกรม   ครูนิตยา   มุขประเสริฐ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
         
  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ครูปิยะนุช   มากแก้ว   ชุดที่1    ชุดที่2    ชุดที่3   ชุดที่4   ชุดที่5   ชุดที่6   ชุดที่ 7        

           สื่อการเรียนการสอน    ครูพาพิศ   โกษฐเพชร  เรื่องสารและสมบัติของสาร     ชุดที่1    ชุดที่2    ชุดที่3   ชุดที่4
           สื่อการเรียนการสอน   ครูมณฑา   ศิริมาลา  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6   ชุดที่ 7   ชุดที่ 8   ชุดที่ 9  ชุดที่ 10   ชุดที่ 11

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          บทเรียนช่วยสอน CAI    ครูสุภาพชัย   สานุสันต

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
           หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดการเงิน  การธนาคาร  และการคลัง  ครูพัชรี  ภูริชนพิทักษ์
           สื่อการเรียนการสอน   ครูสมศักดิ์   สมตน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
           สื่อการเรียนการสอน   ครูศุภชัย   พ้นภัย
           เรียนรู้  MS.Access   ครูราตรี   แท่นอินทร
           สื่อการเรียนการสอน   ครูถาวร   ทองบาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ครูนาตยา ทองบาง
          
สื่อ  CAI     ครูณัฐพงษ์   ตะเภาน้อย
           ผลงาน   ครูกรรยา   ช่วยจันทร

กลุ่มงานส่งเสริม
          
ผลงาน   ครูจันทนา   อินทรัตน์